Nikdo není online
Nově příchozí:   Baladar    Jack0880    krninsky  

Stanovy HAAF

 • Napsal: Viki
 • Vydáno: 17. 02. 2008
 • Přečteno: 21327x

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ ASOCIACE
  HRÁČŮ NA FOUKACÍ HARMONIKU,
  o.s

 • Článek I.
  Název, sídlo, vznik a charakteristika sdružení  

     

  1.       Název občanského sdružení je:

          Česká a Slovenská asociace hráčů na foukací harmoniku, o.s.

   

  2.       Sídlo sdružení :   Těšany 20, PSČ 664 54 Těšany

  3.       Sdružení se zřizuje v souladu s ustanovením zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou, která nabývá právní subjektivity dnem registrace ministerstvem vnitra.

  4.       Sdružení je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou organizací, sdružující členy na základě společného zájmu.

  5.       Sdružení může zřizovat pobočky dle rozhodnutí jejích zástupců.

   

  Článek II.
  Poslání a cíle činnosti sdružení  

  1.       Posláním a cílem sdružení je: 

  a)       Vzájemná výměna informací o foukací harmonice zejména prostřednictvím internetu a společných akcí

  b)      Organizace kulturně vzdělávacích a hudebních akcí

  c)       Spolupráce se zahraničními i domácími organizacemi, sdruženími a jednotlivci zabývajícími se podobnou činnosti

  d)      Propagace foukací harmoniky jako takové

  2.       Cesty k naplňování cílů sdružení jsou zejména: 

  a)       Komunikace a spolupráce s veřejností, organizacemi i jednotlivci (institucemi, masmédii, vzdělávacími a kulturními organizacemi a umělci) v tuzemsku i zahraničí.

  b)      Poradenství a pomoc jednotlivcům i organizacím


  Článek III.
  Členství ve sdružení

  1.       Členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami, posláním a cíli sdružení.

  2.       Vznik členství a jeho druhy:

  a)      Členem se stává ten, kdo je registrován a má zaplaceny členské příspěvky na příslušný kalendářní rok

  b)      Čestné členství je ocenění, které může navrhnout kterýkoliv člen sdružení. Toto ocenění je uděleno na základě hlasování valné hromady nebo rady sdružení.

  3.    Jednotlivé druhy členství nejde navzájem slučovat.

  4.   Zánik členství:

  a)       oznámením člena radě o svém vystoupení: písemně nebo e-mailem

  b)      nezaplacením členských příspěvků

  c)       úmrtím člena

  d)      zrušením členství na základě rozhodnutí rady pro závažné porušení povinností člena sdružení

  e)       zánikem sdružení

   

   

  Článek IV.
  Práva a povinnosti členů  

  1.       Čestný člen nemá práva a povinnosti člena vyjma práva volit a není povinen platit členské příspěvky. Vždy ale dbá, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

   

  2.       Člen má právo zejména :  

  a)      podílet se na činnosti sdružení

  b)      být zván na společné akce pořádané sdružením

  c)      volit a být volen

  d)      obracet se na orgány sdružení s podněty, připomínkami, náměty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

  3.       Člen má povinnost zejména:  

  a)      dodržovat stanovy sdružení

  b)      plnit usnesení orgánů sdružení

  c)      aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

  d)      sledovat dění ve sdružení

  e)      svědomitě vykonávat funkce, do kterých byl dobrovolně zvolen

  f)        udržovat povinné registrační údaje úplné a aktuální

  g)      platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to nejpozději do 1 měsíce od registrace v prvním roce členství, resp. následně nejpozději do konce března v každém kalendářním roce.

  h)      dbát, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení

   

  Článek V.
  Orgány sdružení 

   

  1.       Orgány sdružení jsou:

  a)      valná hromada

  b)      rada

  c)      prezident

   

   

  Článek VI.
  Valná hromada

   

  1.       Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

  2.       Valnou hromadu tvoří členové sdružení, kteří se na ni dostavili. Je svolávána prezidentem nejméně 1x ročně. Prezident je povinen do dvou měsíců svolat valnou hromadu vždy, požádá-li o to písemně nebo e-mailem nejméně 1/3 členů.

  3.       Člen sdružení se zúčastňuje jednání valné hromady osobně.

  4.       Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň deset členů.

  5.       Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

  6.       Není-li valná hromada usnášeníschopná či došlo-li k nerozhodnému výsledku při hlasování valné hromady, přechází rozhodovací pravomoc valné hromady na radu sdružení.

  7.       Valná hromada zejména

  a)      projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření sdružení, kterou předkládá rada

  b)      volí a odvolává členy rady sdružení

  c)      schvaluje plán činnosti a rozpočet na následující rok

  d)      rozhoduje o zrušení či sloučení sdružení a o majetkovém vypořádání

  e)      má právo vyjadřovat se ke všem projektům a investicím sdružení

  f)        stanovuje výši členského příspěvku

  g)      schvaluje stanovy sdružení, jejich změny a doplňky

   

  Článek VII.
  Rada

   

  1.       Rada je výkonným orgánem, který řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Rada je povinna plnit usnesení valné hromady, řádně spravovat majetek sdružení a dbát o naplňování cílů sdružení.

  2.       Rada občanského sdružení je statutárním orgánem, za nějž samostatně jedná prezident sdružení nebo kterýkoliv jím pověřený člen sdružení.

  3.       Rada je oprávněna rozhodovat

  a)       o všech věcech sdružení, které nejsou stanovami nebo rozhodnutím valné hromady výslovně vyhrazeny k rozhodování valné hromadě

  b)      v případě, že valná hromada není usnášeníschopná

  c)       v případě, že při hlasování valné hromady došlo k rovnému poměru hlasů

  4.   Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů rady, přičemž každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů rady jsou rovné. Rada má nejméně tři členy. V případě oprávnění stanoveného v čl. VII./3a,b) je rada povinna rozhodnout nejpozději do 1 měsíce ode dne svolání valné hromady a o svém rozhodnutí sepíše zápis.

   

  5.   Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady.

  6.  Není-li rada usnášeníschopná či došlo-li k nerozhodnému výsledku při hlasování rady, přechází rozhodovací pravomoc na prezidenta sdružení. Ten o věci rozhodne s definitivní platností. Tehdy je prezident povinen rozhodnout nejpozději do 1 měsíce ode dne svolání rady a o svém rozhodnutí sepíše zápis.

  4.       Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

  8.       Členství v radě zaniká:

  a)       odstoupením člena rady na vlastní žádost

  b)      odvoláním člena rady valnou hromadou nebo prezidentem sdružení.

  c)       úmrtím člena rady

  Odvolaný či odstoupivší člen svoji funkci vykonává až do doby zvolení svého nástupce. V případě odvolání prezidentem sdružení může být výkon funkce člena rady pozastaven s okamžitou platností.

  9.       Rada se nemusí scházet osobně, ale je ve stálém kontaktu např. prostřednictvím internetu, telefonu a pod.

  10.   Rada i její jednotliví členové jsou oprávněni zejména:

  a)       zmocnit jiné členy sdružení k vykonávání některých svých pravomocí. Zmocnění platí nejdéle po dobu funkčního období rady.

  b)      zmocnit jiné členy sdružení k vykonávání některých funkcí (např. pokladník, jednatel, mluvčí), pakliže tito členové budou s danou funkcí souhlasit. Rada je oprávněna tyto členy z těchto funkcí opět odvolávat.

  11.   Rada zejména:

  2)      zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady

  3)      rozhoduje o vyloučení člena sdružení

  4)      volí ze svých členů prezidenta sdružení

  5)      svolává valnou hromadu

  6)      sestavuje plán činnosti a rozpočet na období jednoho roku a sleduje hospodaření sdružení

   

   

  Článek VIII.
  Prezident

   

  1.       Prezident je členem rady.

  2.       Prezidenta volí rada sdružení. Prezident zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem.

  3.       Prezident je odpovědný za plynulý chod sdružení.

  4.       Prezident řídí činnost rady a svolává její zasedání podle potřeby či na podnět členů rady.

  5.       Prezident je oprávněn zmocnit jiné členy sdružení k vykonávání některých svých pravomocí. Zmocnění platí nejdéle po dobu funkčního období prezidenta sdružení. Funkční období prezidenta končí po dvou letech od jeho posledního zvolení. (Rozhodnutí VH dne 14.9.2013 v Zábřehu n/M)

  6.       Prezident je oprávněn rozhodovat

  a)       o všech věcech sdružení, které nejsou vyhrazeny k rozhodování radě ani valné hromadě

  b)      v případě, že rada není usnášeníschopná

  c)       v případě, že při hlasování rady došlo k rovnému poměru hlasů

    

   

  Článek IX.
  Zásady hospodaření

   

  1.       Sdružení hospodaří s movitým majetkem.

  2.       Zdroji majetku jsou zejména:

  a)      členské příspěvky

  b)      granty a dotace

  c)      dary a příspěvky fyzických a právnických osob

    

   

  3.       Prostředky sdružení slouží k rozvoji činnosti a k naplnění poslání a cílů sdružení. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek sdružení je v jeho vlastnictví.

  4.       Sdružení vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky sdružení, kromě provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů odpovídá prezident nebo osoba jím pověřená.

   

   

  Článek X.
  Zánik sdružení

   

  1.       Sdružení zaniká

  a)      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady, valná hromada pak rozhodne o způsobu majetkového vyrovnání

  b)      rozhodnutím Ministerstva vnitra

  Článek XI.
  Závěrečná ustanovení

   

  1.       Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s posláním a cíli sdružení a podporují je.

  2.       Sdružení má právo v souladu s posláním a cíli své činnosti obracet se na státní orgány s žádostmi či peticemi.

  3.       Tyto stanovy lze doplňovat či měnit pouze formou číslovaných dodatků, schválených valnou hromadou.

  ****************************************

  Stručný komentář ke změnám stanov

   - dosavadní model  člen pozorovatel-řádný člen-čestný člen se ukázal být nepraktický, činil problém jak adminům při registraci změn, ale především nebyly dostatečně vyjasněny přechody mezi postavením člena pozorovatele-řádného člena a zpět, jejich přesná oprávnění atd. V té souvislosti bude i do budoucna otázkou úpravy přístup anonymů k informacím na našich stránkách. Proto byl zvolen jednoduchý model člen-čestný člen, ostatní po registraci do zaplacení členských příspěvků nebudou mít zvláštní postavení. Při nezaplacení nečlena se nic nestane, nezaplacení  u člena bude mít za následek zánik jeho členství přímo ze stanov (což ovšem zřejmě nevyloučí do budoucna možnost nápravy a opětovné přijetí ? otázka diskuze). Členská stránka na webu se tím současně zpřehlední.

  - zrušuje se povinnost pravidelného přihlašování  se na stránkách asociace. Ukázala se být přeci jenom příliš tvrdá s ohledem na členy, kteří z různých subjektivních, vesměs pochopitelných  důvodů stránky delší dobu navštívit nemohou; ponechává se pouze obecná povinnost sledovat dění ve sdružení

  - nově je navrhován termín ?závažné porušení povinností člena sdružení?, které může být důvodem rozhodnutí rady o zrušení  členství  v asociaci. Není třeba za ním hledat nic tajuplného, je to běžný důvod pro zánik členství užívaný i v jiných o.s.

  -  nově se upravuje svolání a průběh valné hromady, kdy lhůta jednoho měsíce pro její svolání při žádosti třetiny členovců může být pro svolavatele i ostatní členy z různých důvodů svízelná. Po zkušenosti ze svolané valné hromady v r. 2007 se jeví  jako praktické, aby byla usnášeníschopná již při přítomnosti nejméně deseti členů, kteří již budou po vážení mnohdy dlouhé cesty co k čemu a budou moci volit. Kdo má vážný zájem o osud asociace, měl by mu něco obětovat. Prozatím není volena možnost zastoupení na základě zmocnění, jistě bude ale praktické do budoucna tuto otázku řešit např. v souvislosti s regionálními zástupci

  -  u oprávnění valné hromady se zdůrazňuje její zájem o projekty a investice sdružení, což vychází např. z nevyjasněných pravidel odměňování lektorů, úhrady cestovného atd.

  - v případech, kdy rada či prezident budou rozhodovat na základě své ?přenesené? pravomoci, stanoví se nově, že tak činí ve lhůtě jednoho měsíce a o svém rozhodnutí zpracuje záznam, což je nutné pro vyloučení zbytečných časových prodlev a transparentnosti rozhodnutí vůči ministerstvu.

  - dosavadní model přenesení pravomoci valná hromada-rada-prezident zůstávají v platnosti, což je nutné pro akceschopnost při řešení důležitých otázek.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  [Akt. známka: 2,57 / Počet hlasů: 23] 1 2 3 4 5

  Počet komentářů: 2  |  Přidat komentář  |  Odeslat e-mailem  |  Vytisknout

  Úvodní stránka | Nahoru | Zpět | Vpřed | Přidat k oblíbeným
  Web je postaven na enginu phpRS
  (c) 2007 Maxihaf a spol